Lid worden?

Vo-scholen kunnen lid worden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (de nieuwe naam van Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland). Tegen een vast tarief per jaar kan iedere docent daarna gratis deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden (met hoge uitzondering van bepaalde maatwerktrajecten of specifieke activiteiten). Heeft u interesse of wilt u graag meer weten over wat Onderwijsnetwerk Zuid-Holland voor u kan betekenen? Wij komen graag een keer bij u langs om de samenwerking te bespreken. Stuur hiervoor een mail naar RSPLeiden@iclon.leidenuniv.nl.

Tariefstelling

Voor het kalenderjaar 2019 gelden de volgende tarieven:

School (< 700 havo-vwo lln)                                     2.050 euro
School (700-1200 havo-vwo lln)                               2.400 euro
School (>1200 havo-vwo lln)                                     2.750 euro

Contractduur: Eén jaar met automatische verlenging.

Betaling: U ontvangt van ons een factuur nadat wij het aanmeldformulier hebben ontvangen.

Opzeggen: Opzeggen kan via een mail naar info@betasteunpuntzh.nl of schriftelijk naar Bètasteunpunt Zuid-Holland.

Een lidmaatschap biedt de school:

 • Toegang tot een breed netwerk van docenten, vakdidactici, docenten uit het hoger onderwijs en professionals uit het bedrijfsleven.
 • Gratis toegang tot diverse professionaliseringsactiviteiten:
  • Bijscholing gericht op de (vernieuwde) examenprogramma’s en het verrijken van de les;
  • Workshops ter voorbereiding van specifieke onderwerpen;
  • Masterclasses vanuit het bedrijfsleven, gericht op toepassing en context;
  • Themabijeenkomsten ter verdieping van een inhoudelijk onderwerp;
  • Professionele leergemeenschappen ter verdieping van een specifiek thema;
  • Jaarlijkse professionaliseringsbijeenkomst voor de schoolleiding
 • Gratis deelname aan veel bijscholingsbijeenkomsten voor docenten.
 • Invloed op de vormgeving en inhoud van de professionaliseringsactiviteiten.
 • Een vraagbaak voor vakdocenten op het vlak van didactiek, lesmateriaal, professionalisering en leerlingactiviteiten .
 • Deelname aan onderzoeksprogramma’s vanuit de lerarenopleidingen, waarbij bijvoorbeeld vernieuwende lesmethoden of lesmateriaal wordt getest.

Het lidmaatschap van onze beide steunpunten vraagt van de school ook bepaalde inspanningen:

 • De schoolleiding deelt onze gemeenschappelijke visie dat de leraar als professional centraal staat en zichzelf voortdurend blijft uitdagen en ontwikkelen. Docenten worden door de schoolleiding dan ook gestimuleerd deel te nemen aan de professionaliseringsbijeenkomsten. De docenten worden in de gelegenheid gesteld naar de bijscholingsbijeenkomsten te gaan (vrijmaken in het rooster en reistijd zijn daarvoor onder meer een vereiste).
 • De school zet zich in voor een goede voorbereiding en keuze van leerlingen op het vervolgonderwijs.
 • De school zet zich in voor het verbeteren van de vakaansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs.
 • Een afgevaardigde van de school neemt deel aan de verschillende coördinatorenoverleggen, waarbij kennis en ervaring over onderwijs wordt uitgewisseld. Deze coördinator krijgt de gelegenheid om richting te geven aan de inhoud van de activiteiten en wordt door de schoolleiding daarin ondersteund. De school zorgt ook voor vervanging indien de coördinator verhinderd is. Voor meer informatie over de rol van coördinator, klik hier (doorlinken naar pagina coördinatoren).

1 Activiteiten die onder deze overeenkomst vallen worden aangeboden door Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid Holland. Daarnaast wordt er in sommige professionaliseringsbijeenkomsten samengewerkt met andere Bètasteunpunten zoals Bètapartners Amsterdam, Bètasteunpunt Utrecht, Bèta Plaza Zeeland. Tevens worden allianties aangegaan met instanties als NOVA of het bedrijfsleven. Deze activiteiten kunnen niet altijd onder de overeenkomst vallen omdat zulke organisaties eigen tarieven hanteren. Daarom zullen Bètasteunpunt Zuid Holland en Regionaal Steunpunt Leiden altijd op de aanmeldformulieren voor bijeenkomsten per activiteit duidelijk aangeven of een activiteit gratis is omdat deze valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen school en het steunpunt, dan wel dat bijbetaling noodzakelijk is. Scholen die geen lid zijn van de steunpunten betalen per docentactiviteit per docent een los tarief. Ook dit staat duidelijk vermeld op de website en op het aanmeldformulier per activiteit.

2 De activiteiten van Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid Holland worden geregistreerd bij het Register Leraar. Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer zij aan de verplichtingen hebben voldaan.