Getting Practical

De discussie over de doelstellingen van practicum en uitwerkingen van eigen practicummateriaal vormen de basis van Getting Practical . Ook gaan docenten en TOA’s op basis van de uitkomsten van de gevoerde discussie gezamenlijk proeven en andere vormen van praktisch werk verbeteren of geheel nieuw inrichten met helder geformuleerde doelstellingen, en zo effectiever bètaonderwijs ontwikkelen.

De docenten en TOA’s raken in eerste instantie vertrouwd met de werkwijze van Getting Practical en gaan daarna zelf met deze werkwijze aan de slag.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. Tussen de bijeenkomsten verzamelen de deelnemers uit hun lespraktijk practica die ze met behulp van de cursus willen verbeteren. De laatste sessie gebruiken we om terug te kijken op de ervaring met de verbeterde proeven en daarnaast maken de deelnemers kennis met een aanzet tot het opzetten van een leerlijn van praktische activiteiten.

De cursus biedt een (Binas)sectie veel aanknopingspunten voor gesprek over de leerdoelen en uitvoering van praktische activiteiten.

Winst door samenwerking

Getting Practical leent zich bij uitstek om béta-breed aan vakdocenten en TOA’s aan te bieden. Doordat praktisch werk een gemeenschappelijke basis vormt kan het gesprek plaatsvinden over de afstemming van vaardigheden, doorlopende leerlijnen en vakinhoudelijke afstemming in het curriculum. Daardoor draagt deze cursus bij aan samenhang in de aangeboden leerstof en bevordert zo duurzame vakvernieuwing en deskundigheidsbevordering.

Programma cursus

 Bijeenkomst 1                                  Verkennen en reflecteren

 • Waarom doen we praktisch werk?
 • Leerdoelen van praktische activiteiten in kaart brengen
 • Reflectie op praktische activiteiten m.b.t. de effectiviteit

Bijeenkomst 2                  Voorbereiden en vormgeven

 • Terugblik
 • Introductie van enscenering van praktisch werk met behulp van VUE (voorbereiden, uitvoeren, evalueren) gebruik makend van eigen best practices
 • Toepassen van enscenering op eigen proeven
 • Huiswerk voor bijeenkomst 3:   Aanpassen, uitvoeren en evalueren praktische activiteit

 Bijeenkomst 3                  Evalueren en leerlijn

 • Terugblik
 • Presentatie en evaluatie aangepaste praktische activiteiten
 • Opzetten leerlijn voor effectieve praktische activiteiten
 • Actieplan/Voornemens
 • Evaluatie cursus

 Doelgroep: docenten en TOA’s Binasvakken, 10 á 15 deelnemers Data: drie dagdelen van minimaal 3 uur in overleg met de school.

In verband met het verzamelen en testen van praktische activiteiten: tussen bijeenkomst 1 en 2 minimaal vier werkweken, tussen bijeenkomst 2 en 3 minimaal 8 werkweken. Kosten: € 120 per deelnemer met een minimum van € 1500 (exclusief reiskosten twee cursusleiders) Contact BRSP Zuid-Holland: e.dewit@tudelft.nl; w.sonneveld@tudelft.nl

 

Getting Practical: een inspiratie tot actie!

Binno Louwerenburg, Docent Science en Natuurkunde, Gymnasium Beekvliet

Uitdagende en leerzame practica…..vormen zij eigenlijk niet de krenten in de pap van elk natuurwetenschappelijk vak? Op Gymnasium Beekvliet is al lange tijd het praktische deel van onze vakken een essentieel onderdeel van ons programma. Voor klas 4 en 5 hebben wij zelfs per jaarlaag negen practicummiddagen in het rooster opgenomen, waarin gedurende twee uur per middag diverse practica worden uitgevoerd. Maar voor ons lag een grote uitdaging: hoe maken we het leereffect van onze individuele practica zo groot mogelijk, en hoe kunnen we de diverse practica van de verschillende secties per jaarlaag en over de jaren heen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen? Om een belangrijke stap naar een adequaat antwoord op deze uitdaging te zetten, kregen wij als BINAS-secties, docenten en TOA’s, de kans de cursus Getting Practical te volgen. Deze cursus bood ons theoretische achtergrond, die als basis nuttig was, maar de meerwaarde kwam met name uit het feit dat wij werden aangezet tot nadenken. En dat niet alleen: ons werden diverse handvatten aangeboden om datgene wat we bedacht hadden om te zetten in actie: practica analyseren, aanpassen, uittesten, evalueren. Via handige formats en af en toe een ‘lastig vraagje’ tussendoor, werd ons snel duidelijk waar onze sterke en zwakke punten lagen. Toen uiteindelijk de resultaten van de verschillende analyses van alle secties over elkaar heen gelegd werden, vormde dat een onmiddellijke inspiratiebron: het was duidelijk waar we mee aan de slag moesten! Het ‘hoe’ was daarna snel besloten! Kortom, de cursus Getting Practical is voor ons een zeer effectieve manier gebleken om een duidelijke stap voorwaarts te zetten. Een echte inspiratie tot actie!

Achtergrond bij GP

In Groot Brittannië is de laatste jaren een initiatief ontplooid (Millar & Abrahams, 2009) waarbinnen met docenten de discussie wordt aangegaan over de doelstellingen en de opzet van het praktisch werk op school, onder de titel Getting Practical.

Practicum kan verschillende doelen hebben: inhoudelijke kennisverwerving, praktische vaardigheden ontwikkelen, onderzoeksvaardigheden ontwikkelen, motivatie verhogen. Dit zijn heel verschillende doelen die ook aan de opzet van een practicum diverse eisen stellen. In de dagelijkse praktijk is het erg moeilijk alle verschillende eisen in te willigen.

Specifieke aanpak:

Docenten gaan eerst aan de hand van instructies doelen van practicum in het algemeen, en daarna aan de hand van eigen materiaal in kaart brengen.

Praktisch valt hierbij te denken aan het bij proeven inbouwen van zowel ‘hands on’ als ‘minds on’ activiteiten, het maken van keuzes voor juist praktische vaardigheden, het illustreren van theorie of het zelfstandig doorlopen van een onderzoeksfase en het daarbij opdoen van onderzoeksvaardigheden.

Opgedane ervaringen worden gebruikt om een ontwikkelslag te maken naar in de schoolpraktijk te gebruiken practica. Hebben de docenten eenmaal goede ervaring opgedaan, dan kunnen zij de werkwijze implementeren in de eigen school (olievlekwerking).