PLG Utopia

Gijsbert Oonk (Erasmusuniversiteit Rotterdam) daagt zijn bachelorstudenten uit een grondwet te ontwerpen voor hun eigen ‘Utopia’. Hij gebruikt concrete historische voorbeelden en contexten om de voor- en nadelen van de gekozen wetgeving en morele principes te illustreren en te verkennen en hun grondwet bij te stellen. Zo worden leerlingen verleid om na te denken over grondrechten, in verleden en heden. Het gaat om kwesties als: wat zijn eigen of ‘onvervreemdbare rechten’ en waarom is dat van belang voor het maken van een grondwet (van John Locke tot Kant), wat is een burger/ wie is een burger, hoeveel ongelijkheid mag er bestaan binnen de samenleving, tussen samenlevingen, hoe is die ongelijkheid ontstaan, wat kan er beter, waarom heeft in een democratisch bestel de meerderheid het niet altijd voor het zeggen heeft en waarom is dat belangrijk? In de PLG gebruiken docenten de vakinhoudelijke kennis en didactische ervaringen van Gijsbert Oonk en die van elkaar als inspiratie voor het ontwerpen van losse lessen en/of een lessenserie voor de bovenbouw havo/vwo. Elise Storck (ICLON Leiden) geeft vakdidactische ondersteuning.

Doel en resultaat

  • Praktische (binnen en buiten de school) overdraagbare losse lessen en/of een lessenserie
  • Vergroting van onze inhoudelijke en vakdidactische kennis
  • Vergroting van onze didactische vaardigheden bij het ontwerpen van interactieve en betekenisvolle lessen
  • Verkennen van mogelijkheden om vakoverstijgend te werken vanuit de vakbenaderingen die kenmerkend zijn voor elk vak
  • Inspirerend samenwerken

Losse lessen, lessenserie(s), vergroting kennis over het thema, ontwerpprincipes en vaardigheden bij het ontwerpen van vak(overstijgend)onderwijs vanuit vakperspectieven en de actualiteit (Anders geformuleerd: kennis en vaardigheden bij de 21st century skills en burgerschapsvorming vanuit en binnen bestaande vakken). Inspiratie.

Inhoud en opzet

Professionele Leergemeenschap van docenten. Elke bijeenkomst legt Gijsbert Oonk een nieuwe casus voor en vertelt hij over zijn ervaringen met studenten. Vervolgens brainstormen docenten over de praktische bruikbaarheid in hun lessen. Vervolgens ontwerpen we een of meer lessen, voeren deze uit en stellen ze op grond van de opgedane ervaringen bij. De opbrengsten kunnen eventueel leiden tot een praktisch bruikbare publicatie.

Datum/data en locatie

Zes bijeenkomsten in de loop van het jaar op dinsdag of donderdag (nnb) van vijf tot acht , campus Woudenstein, Erasmusuniversiteit Rotterdam. De eerste bijeenkomst is in de eerste helft van oktober. Definitieve data worden in overleg vastgesteld.

Doelgroep

Docenten bovenbouw vo geschiedenis, maatschappijleer en filosofie.

Begeleiding

Prof. Dr. Gijsbert Oonk (Erasmusuniversiteit Rotterdam), academisch adviseur en drs. Elise Storck (ICLON Universiteit Leiden), vakdidacticus geschiedenis en algemeen lerarenopleider.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Het is mogelijk dat deze prijs wijzigt, omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Wij zullen echter nooit een prijs verhogen achteraf. U krijgt over prijswijzigingen altijd bericht vooraf en u kunt uw inschrijving op basis daarvan dan alsnog terugtrekken. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via deze link. Vragen kunt u stellen per mail.

Alle cursus data

  • Er is geen agenda evenement voor deze cursus.