Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Op 27 juni j.l. is Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) officieel van start gegaan tijdens de kick-off in het Academiegebouw in Leiden. ONZ is de nieuwe naam voor de parapluorganisatie van het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland. Reden voor deze nieuwe naam is het extra onderstrepen van de intensieve samenwerking tussen de twee steunpunten en de nieuwe focus die niet meer alleen gericht is op docentprofessionalisering binnen het bètadomein, maar verbreed is naar alfa, gamma en vakoverstijgend aanbod.

Aanbod in alfa & gamma

Tijdens de verkenning heeft ONZ zich vooral gericht op de vraag voor professionalisering vanuit scholen. Door middel van enquêtes, (in)formele gesprekken en de input tijdens de kick-off en teasers zijn de vragen en ideeën geïnventariseerd. Er zijn veel (nieuwe) contacten gelegd om te onderzoeken hoe deze vragen kunnen worden omgezet naar concreet aanbod. In de ontwikkeling van het nieuwe aanbod is aansluiting met kennisinstellingen en bedrijven gezocht.
In de komende weken zullen we aanbod online gaan zetten, houd hiervoor de website in de gaten.

Alfa- en gammacoördinatoren

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een platform dat intensief samenwerkt met haar partners. In de voorliggende periode toen de steunpunten zich richtten op het bètadomein is gebleken dat het efficiënt werkt wanneer iedere school een bètacoördinator aanwijst. Ook voor het alfa- en gammadomein wordt deze werkwijze daarom gehanteerd. De school bepaalt zélf of het een aparte alfa en gammacoördinator aanwijst of liever met één coördinator gaat werken. De alfa- en/of gammacoördinator is het eerste contactpersoon voor ONZ en zet de activiteiten binnen de school uit. Vier á vijf keer per jaar organiseren we een alfa- en gammacoördinatorenoverleg waarin de ontwikkelingen worden toegelicht, ideeën worden uitgewisseld, nieuw aanbod wordt besproken maar vooral de behoeften van docenten op het gebied van professionalisering wordt gepeild. De aangewezen alfa- en gammacoördinatoren ontvangen begin van het nieuwe schooljaar uitgebreide informatie en de data voor deze overleggen. De overleggen vinden plaats nabij een NS station.

Financiën

Net als in de huidige vorm werkt ONZ ook door middel van lidmaatschapsscholen. Dit betekent dat scholen een vast bedrag per jaar betalen (afhankelijk van de grootte van de school) en docenten gratis toegang krijgen tot alle activiteiten (tenzij anders aangegeven). Tot 1 januari 2019 blijven tarieven gelijk en mogen scholen het totale aanbod daarvoor afnemen. In het najaar van 2018 zal in overleg met onze Raden van Advies (waarin scholen ruim vertegenwoordigd zijn) een nieuw voorstel voor het lidmaatschap ONZ voor kalenderjaar 2019 gecommuniceerd worden.